Visie zorg

Visie zorg

Sinds 2003 – 2004 zijn er GOK -> SES-lestijden aanwezig op onze school. Momenteel hebben wij 103 (47 kleuter/ 56 lager)  SES lestijden. Daarboven voorzag de Vlaamse regering een nieuw gecreëerde beleidsfunctie met een aantal lestijden a rato van het aantal leerlingen. Voor onze school betekent dit 22/36 uur zorg. De krappe omkadering is echter ontoereikend om een coherent en structureel zorgbeleid uit te bouwen. Gelukkig kiest onze school met 300 leerlingen en twee vestigingsplaatsen (lager en kleuter) er elk jaar opnieuw voor om extra in zorg te investeren met uren uit het lestijdenpakket.

Wij trekken ook geen bewuste breuklijn tussen SES-omkadering en ZORG, daar wij overkoepelende zorgkwaliteit willen bieden voor al onze leerlingen.

 

Ons zorgteam

 

Directie:  Saskia Van Aerschot

ZOCO:  Rina Verstrepen

SES leerkrachten:  Karen Lenaers en Peggy Van Cassauw

Psycho -pedagogisch consulent:  Celine De Munter

Maatschappelijk werker: Govert Merckx

 

Taken van de zoco :

De zoco is de verbindingspersoon tussen leerlingen, leerkrachten, directie en externen.

De taak van de zoco situeert zich op 3 niveau’s: niveau 1, niveau 2 en niveau 3

1: schoolniveau

Zorgverwerking op school bijhouden, analyseren, bijsturen en coördineren (bijhouden dossiers …)

Registratie van nuttige informatie

Vernieuwingen op gebied van zorg doorgeven aan de leerkrachten

MDO’s organiseren

Aanwezig zijn op MDO besprekingen

Overleg met de andere leden van het zorgteam

Bij de hulpvraag van de klastitularis samen zoeken naar concrete en praktische antwoorden/oplossingen

Vastzetten van de gemaakte afspraken in een handelingsplan

LVS gedeeltelijk organiseren, verwerken op leerling-,  klas-, en schoolniveau, en opvolgen

Contact houden met ouders ivm zorg

Contact houden met externen ivm zorg

Aanspreekpunt voor ouders, leerkrachten en leerlingen

Bijscholen

      …

2: leerkrachtenniveau

Leerkrachten coachen (advies geven, vragen ivm didactisch handelen helpen oplossen)

Helpen met differentiatiemateriaal en remediëringsmateriaal (vb na LVS)

Helpen bij differentiatieproblemen (ook  klasintern)

Steunen en begeleiden van SES leerkrachten

HP’S en STICORDI maatregelen  opstellen

Afname van LVS testen

      …

3: leerlingenniveau

Aanspreekpunt zijn voor kinderen

Hulp bieden bij gedragsproblemen

Individuele leerlijnen uitzetten

Begeleiden van leerlingen

Secundair:Om leerlingen en ouders zo goed mogelijk voor te bereiden op de overstap naar het secundair onderwijs willen we dit schoojaar ineractief werken met onze ouders  en de leerlingen. Hiervoor zullen we gebruik maken van de koffer ‘Kies Raak’.

 

Onze zorgvisie

We streven naar een school waarin we de totale ontwikkeling van het kind niet uit het oog verliezen. We houden rekening met de interesses en de verschillen tussen de kinderen. We bouwen aan een ‘warme’ school waar ieder kind zich geborgen weet en zich thuis kan voelen en waar kinderen opgroeien in een positieve sfeer en omgang met elkaar.

Dit doen we door:

 • Oog hebben voor elk kind en al zijn talenten
 • Continuïteit in zorgbegeleiding van elk kind, gedurende zijn/haar ganse basisschoolloopbaan (screenings en testinstrumenten -> KVS & LVS)
 • Afstemmen van nascholingsbeleid op specifieke noden in functie van het zorgbeleid
 • Een transparant zorgbeleid, met duidelijke afspraken en handelsgericht werken
 • Een door het team en externen (CLB, GON …) gedragen zorgvisie

 

Zorg op school

Met onderstaande figuur stellen we onze zorgvisie voor. De piramide wordt voortdurend opgevolgd, gecontroleerd en bijgestuurd door de directie in overleg met het zorgteam.

download

zorgvisie

De piramide telt 3 zorgniveau’s:

Zorgniveau 1:

Eerste lijnshulp: de leerkracht is de spilfiguur binnen de zorgwerking

De leerkracht is verantwoordelijk voor het welbevinden en ondersteuning van elke leerling in zijn of haar klas

De leerkracht denkt na over het lesgeven en spoort hiaten op. Deze kunnen opgevangen worden door gesprekken met collega’s, materialen uit de klas of verdere professionalisering

De eerste differentiatie gebeurt in de klas. Binnen deze leeromgeving proberen we problemen te voorkomen (preventieve basiszorg) en elke leerling zo goed mogelijk te begeleiden

Voldoet dit niet meer of slechts gedeeltelijk aan de onderwijsbehoeften van de leerling dan gaan we op collegiaal niveau op zoek naar oplossingen. De specifieke interventies blijven bij voorkeur klasintern, met mogelijkheden tot differentiatie.

 

Verhoogde zorg:

Extra zorg wordt door de klastitularis op voorhand besproken met de SES leerkracht of zoco. De SES leerkracht begeleidt liefst klasintern. Het kan echter dat de begeleiding beter buiten de klas gebeurt om praktische redenen. Deze interventies worden dan zoveel mogelijk ingepland tijdens hoekenwerk/contractwerk. De klastitularis heeft op dat moment de mogelijkheid om de andere leerlingen nauwer te observeren, op te volgen en zo kort op de bal te spelen, waardoor verdere moeilijkheden kunnen vermeden worden. Aan het einde van de ‘interventie’ wordt de evolutie van de geholpen leerling(en) kort toegelicht.

In principe vangt de SES leerkracht en zoco geen klassen op van afwezige collega’s.

 

Zorgniveau 2:

Speciale zorg: alle hens aan dek

Titularis heeft steeds de mogelijkheid om ondersteuning te vragen aan de zoco. Dit zowel op formele (4 overlegmomenten/jaar) als informele momenten.

In de fase van de speciale zorg worden mogelijkheden en manieren van aanpak gezocht die kunnen gerealiseerd worden binnen de reguliere werking en omkadering van de school.

Deze aanpak kan enerzijds het begeleiden zijn van de leerkracht, of het begeleiden van de leerling(en).

Al naargelang de noden worden er dan GHP’S (groepshandelingsplan), IHP’S(individueel handelingsplan) of ILT (individueel leertraject) opgesteld. Dit laatste wordt steeds met de ouders besproken

Verder wordt er 2 maal per schooljaar een MDO ingericht waarbij het CLB een adviserende rol speelt, en is er bijna wekelijks een overleg tussen zoco, directie (indien haalbaar) en zoco.

Om de zes weken is er een overleg tussen het hele CLB team (psychologe, schoolopbouwwerker, maatschappelijk assistent, verpleegkundige), directie en zoco.

Bijzondere zorg: net dat ietsje meer

Wanneer er signalen zijn die de klastitularis/ het zorgteam ongerust maken, kunnen er, naast de geplande acties op school, ook nog andere acties/ stappen nodig zijn.

Deze signalen kunnen de thuissituatie aangaan, maar ook betrekking hebben op het draagvlak van de leerkracht/ klas/ school. Het kunnen vermoedens zijn of vragen naar de oorzaak en verdere aanpak van de leerling.

Hier komen we op het niveau van de bijzondere zorg waar het CLB effectief ingeschakeld wordt voor interventies. Het CLB team vervult een tweeledige rol: het schoolteamondersteunen en de leerlingen begeleiden

Wanneer vastgesteld wordt dat het didactisch-pedagogisch handelen bijsturing kan gebruiken, wordt in de eerste plaats hulp aan de directie gevraagd, die op haar beurt de PBD kan inschakelen.

Verder heeft onze scholengroep een overlegstructuur tussen de zoco’s van de verschillende scholen, waar ervaringen en andere inzichten kunnen uitgewisseld worden.

Zorgniveau 3:

Schoolinterne zorg

Voor kinderen met specifieke leerstoornissen hanteert de school Sticordimaatregelen, zodat elk kind zich op zijn eigen niveau kan ontwikkelen. Deze aanpak gebeurt in overleg met de school, de ouders, het CLB. Samen wordt overlegd welke maatregelen het geschikt zijn. Leerkrachten kunnen het best inschatten welke Sticordi haalbaar en wenselijk zijn in hun klaspraktijk, ouders kennen hun kind als geen ander …

 

Schooloverschrijdende zorg

Vele leerlingen slagen erin om verder gewoon onderwijs te volgen. In andere gevallen moet naar externe hulp gezocht worden. Deze hulp is slechts effectief als ze in nauwe samenwerking met de school gebeurt. De zoco is de spilfiguur in de communicatie tussen de school en de buitenschoolse begeleiding. Wij plannen dan ook regelmatig overlegmomenten met de buitenschoolse begeleidingsdiensten.

Aanbod:

 • Kine
 • Logo
 • Revalidatiecentrum
 • Gon begeleiding
 • PROS
 • Stop 4 – 7
 • CGGZ

 

Buitengewoon onderwijs

De meeste ouders hebben het moeilijk wanneer ze te horen krijgen dat hun kind beter kan geholpen worden in het buitengewoon onderwijs. Om twijfels, misverstanden en vooroordelen weg te werken, is het belangrijk dat de ouders goed worden ingelicht over de mogelijkheden die het buitengewoon onderwijs te bieden heeft. De manier waarop ouders worden voorbereid is heel belangrijk.  De begeleiding van deze ouders vraagt tijd en respect voor hun gevoelens.

Daarom is het belangrijk dat de school:

 • Tijdig en duidelijk informeert over de problemen van het kind
 • Ouders regelmatig contacteert
 • Voldoende tijd neemt voor de gesprekken
 • Handelt als 1 team
 • De problemen voorstelt zoals ze zijn
 • De ouders laten aanvoelen dat men alleen de belangen van het kind voor ogen heeft.