Visie huiswerk

Als school vinden we huiswerk erg belangrijk: het is een duidelijke link tussen school en thuis. Het opgegeven huiswerk dient om de geziene leerstof zelfstandig te herhalen en in te oefenen, waarbij de leerkracht een duidelijk beeld krijgt of de leerstof beheerst is. In de eerste graad is het ook erg belangrijk om bepaalde leerstof te automatiseren door op regelmatige basis thuis te oefenen.

Als leerkracht verwachten we van de leerlingen dat ze de afgesproken taken en opdrachten zo zelfstandig mogelijk afwerken.

Van de ouders verwachten we vooral een consequente opvolging: dagelijks handtekenen van het agenda (in het zesde leerjaar wekelijks). Hierbij kunnen ze begeleiden waar mogelijk, kijken of alles afgewerkt is en opvolgen of er eventueel een nota van de leerkracht in het agenda staat. Bij eventuele problemen kunnen zij noteren wat er moeizaam ging en/of aangeven dat ze een gesprek met de leerkracht wensen.

De specifieke afspraken in verband met het huiswerk worden per klas/ per graad gemaakt.

In de eerste graad wordt afgesproken dat er niet langer dan 30 min aan het huiswerk besteed wordt. Ook in de tweede graad is het huiswerk haalbaar binnen een half uur à drie kwartier. In de derde graad vraagt men ongeveer een uur aan het huiswerk te besteden. Het kan uiteraard voorvallen dat er af en toe net iets meer (of minder) tijd nodig is: het is vooral aan de ouders erop toe te zien dat de voorziene opdrachten binnen een redelijke tijdslimiet kunnen afgewerkt worden. Indien een taak toch niet kan uitgevoerd worden, geven de ouders (indien mogelijk liefst schriftelijk) de reden op. Er zal dan met leerling, leerkracht en ouders besproken worden of de taak al dan niet dient ingehaald te worden en op welke manier dit gaat gebeuren.

Algemene afspraak die voor alle leerlingen geldt: zoek thuis een rustig plaatsje op, kijk je agenda en/of planning na, werk netjes. Verder gelden ook thuis de gebruikte klasafspraken ivm hoofdingen, data, naam enz.

In onze school begeleiden we ook het huiswerk:

-      in de studieklas : de begeleidster/begeleider spoort de kinderen aan, controleert of het huiswerk gemaakt is, luistert eventueel naar leesopdrachten, doch kan de leerlingen niet extra helpen, omdat de kleuters hier ook aanwezig zijn.

-      in de huiswerkklas: een leerkracht van de school begeleidt max 12 leerlingen, voornamelijk van het 1ste tot en met het 4de leerjaar: de leerlingen kunnen dan extra individueel begeleid worden. De leerlingen worden geselecteerd op advies van de klassenraad.

 

1)   Welke afspraken werden op de school gemaakt?

1ste graad:

-      Zoek een goed plaatsje uit

-      Kijk agenda na

-      Zelfde afspraken als in de klas

2de graad

-      Maandag agenda maken voor een hele week

-      Grotere toetsen een week op voorhand aankondigen

-      Vaste items (bv. woensdag woordpakket, vrijdag dictee …)

-      Schrijven met blauwe (bal)pen

3de graad

-      Max 1 u, maar wel afwerken in de mate van het mogelijke

-      Plannen! Ahv agenda

-      Schrijven met (bal)pen

 

2)   Welke afspraken maken we met de ouders?

1ste graad:

-      Elke dag agenda tekenen

-      Opmerkingen in het daarvoor voorziene vakje plaatsen of afspraak maken

2de graad

-      Agenda elke dag laten tekenen

-      Opmerkingen opvolgen en aftekenen

-      Noteren in agenda/schrift

3de graad

-      LS5 elke dag handtekenen

-      LS6: 1 x per week handtekenen

-      Nota’s: worden in agenda gezet: bij 3x (5x) nota wordt een gesprek met de ouders aangevraagd

Als het huiswerk niet gemaakt is om een bepaalde reden:

1ste graad:

-      in agenda noteren of ergens anders of afspraak maken, verder bespreken hoe dit opgelost wordt (afhankelijk van kind tot kind)

2de graad:

-      reden op briefje laten schrijven

3de graad

-      geldige reden mag altijd gegeven worden, taken moeten ingehaald worden (bv op ‘vrij’ moment in de klas, dar het om herhalingsleerstof gaat. Als er veel fouten worden gemaakt wordt er geremedieerd, tenzij herhaaldelijk duidelijk wordt dat de leerling in kwestie zich er makkelijk vanaf wil maken (inzet)

 

3)   Welke normen/voorwaarden… hanteren we om een kind al dan niet in te schrijven in huiswerkbegeleiding/Hofke/studie

1ste graad

-      /

3de graad

-      Wie niet in orde is om gezinsredenen komt in aanmerking

 

4)   Wat doen we als een kind niet in orde is met huiswerk?

1ste graad:

-      Bespreken

3de graad

-      Inhalen/opnieuw maken

 

5)   Hoe differentiëren we in het huiswerk van de kinderen?

1ste graad:

-      Moetjes/magjes

-      Verschillende huiswerken

3de graad

-      In gewone taken wordt niet gedifferentieerd, in Bingeltaken wel

 

LS5

-      Vanaf februari: weekbundels; klassikaal gepland in agenda

-      Vanaf Pasen: weekbundels, individueel (onder controle) te plannen

LS6

-      Vanaf januari: weekbundels: individueel te plannen (onder controle)

 

1)   Wat verlang ik als leerkracht van de kinderen?

1ste graad

-      De gegeven opdracht afwerken, inoefening van de leerstof, automatisatie

2de graad

-      Leerstof zelfstandig inoefenen

-      Verwerken van de leerstof van de geziene lessen

3de graad

-      3x per week : herhalingswerk + weekopdracht Bingel

 

2)   Wat verlang ik als leerkracht van de ouders:

1ste graad:

-      Begeleiding waar het kan; kijken of het afgewerkt is

2de graad

-      Opvolgen, bekijken, begeleiden

-      Bij eventuele problemen zelf noteren wat moeizaam ging

3de graad:

-      Erop toezien dat het gemaakt is